Notulen van de algemene ledenvergadering
Muziek Gezelschap Wittenburg
Plaats : Speeltuingebouw Wittenburg, Amsterdam
Datum : 27 februari 2023
Voorzitter : Wilma Strik
Notulist : Ellie Lurvink
Aanwezig : 12 leden
Afwezig : 3 leden afgemeld met bericht, 2 jeugdleden waren vrijgesteld
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur
Zij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder ons erelid Ans Steen
2. Notulen ALV 21 febr. 2022:
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen
De notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken komen later in de vergadering aan de orde.
4. Verslag van de secretaris:
Het verslag was gelezen met dank aan de secretaris.
5. Verslag van de penningmeester:
a. Winst en verliesrekening: We hebben eigenlijk te weinig leden waardoor de inkomsten
ondanks de subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de kunsten (AFK) en de
contributie afgelopen jaar een verlies van meer dan € 2000,00 te zien geven. We moeten
proberen meer donateurs te werven voor extra inkomsten
b. Balans: Maya mist de detailgetallen.
c. Begroting: Hier is het knelpunt de verhoging van de huur van de repetitieruimte
(punt 6).
 De kascommissie, Judith en John, hebben de penningmeester gevraagd hoe hij handelt
bij contributieachterstand. Zij hebben wel naar onregelmatigheden gezocht maar niet
gevonden.
Zij verlenen décharge aan het bestuur.2
 De vergadering bedankt de penningmeester en de kascommissie.
6. Huur- en contributieverhoging
Dock heeft besloten om onze contributie flink te verhogen.
Wilma heeft in bijlage 6 een aantal voorstellen geschreven hoe we in deze zouden kunnen
handelen, want na protest van onze kant wil Dock een tegenvoorstel van ons horen. Wilma
licht de bijlage mondeling toe zodat de vergadering een goed besluit kan nemen en met een
goed voorstel bij Dock kan aankomen.
De leden vinden een verhoging waardoor we waarschijnlijk interen prima, maar als we ook
meer leden willen we het ook niet al te fors laten stijgen om mensen niet af te schrikken.
Optie 1: een verhoging van € 2,50 per maand wordt met algemene stemmen aangenomen
 met terugwerkende kracht wordt de contributie per 1 januari 2023 € 27,50 per
maand
 Karen zal zich bezighouden met advertenties om leden te werven
7. Verslagen uit de commissies:
Muziekcommissie, bestaande uit: Maya, Aukje, Willy en Karen
 De commissie heeft het afgelopen jaar weinig vergaderd en zou ook graag meer
inbreng van alle leden hebben.
Op de website “stretta.com” kun je allerlei nieuwe muziek vinden
 je moet rekening houden met : bezetting, niveau en soort muziek
 A = gemakkelijk t/m F, max. B/C
 Cijfer 1 t/m 3
Karen wil wel een aantal taken van Maya overnemen.
Muziekcommissie wordt bedankt voor het gedane werk van de afgelopen jaren.
Activiteitencommissie staat op pauze: John wil altijd wel meedoen
8. Beleid van het bestuur:
Er is waardering voor alles wat door het bestuur gedaan is in het afgelopen jaar.
Het bestuur wordt bedankt voor het gevoerde beleid
9. Bestuursverkiezingen:
 Maya blijft als muziekcommissaris aan voor de volgende termijn.
 Ans blijft tot de zomer bestuurslid, maar legt daarna haar taken neer na 35 jaar.
 Ellie treedt af als secretaris maar blijft nog een jaar aan als algemeen bestuurslid en
werkt John in zodat hij een aantal secretaristaken kan overnemen.
 Dit wordt met algemene stemmen aangenomen.
10. W.v.t.t.k.:
 Aukje bestaat de leden voor een kaart en de bloemen
 Ellie zal een ledenlijst versturen
 Als je niet naar de repetitie kunt komen, graag melde n bij Wilma
06-10784561
 Voorjaarsconcert is op zaterdag 13 mei 2023
11. Rondvraag:
De opmerking “blij dat ik bij MGW speel” werd door iedereen beaamt
21.35 voorzitter Wilma sluit de vergadering