Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering

 

Muziek Gezelschap Wittenburg.

 

Plaats              : Speeltuingebouw Wittenburg Amsterdam

 

Datum             : 26 februari 2024

 

Voorzitter        : Wilma Strik

 

Notulist           : John Geus

 

Aanwezig       :  16

 

Afwezig          : 2 leden,  2 jeugdleden waren vrijgesteld.

 

 

 

1. Opening

 

De voorzitter opent om precies 20:00u de vergadering en heet alle aanwezigen, en met name erelid Ans Steen, welkom.

 

Aanwezig zijn alle leden minus de leden Ton van Amsterdam en Hans Brandenburg. De jeugdleden Karel en Isolde Hofman zijn voor deze vergadering vrijgesteld.

 

2. Notulen ALV d.d.: 27 februari 2023

 

Op de  notulen van de vorige ALV in februari 2023 zijn er, vanuit de vergadering, geen op of aanmerkingen gekomen zodat deze met algemene instemming zijn goedgekeurd en van concept definitief zijn geworden.

 

3. Ingekomen stukken.

 

Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken ontvangen.

 

4. Verslag van de secretaris.

 

Het eerste verslag van de nieuwe secretaris is door alle leden goed ontvangen en de eigen schrijfstijl ervan werd speciaal benoemd.

 

Omdat er in het verslag een aparte alinea is gewijd aan de zorg over het ledental en diversiteit van instrumenten in ons orkest ontstaat er direct een discussie over het werven van nieuwe leden.

 

De voorzitter geeft aan dit later bij agendapunt 10 W.v.t.t.k. te willen bespreken.

 

5. Verslag van de penningmeester.

 

a. Winst en verliesrekening.

 

De penningmeester geeft een toelichting over de erin genoemde getallen.

 

b. Balans

 

De penningmeester geeft een toelichting over de erin genoemde getallen.

 

c. Begroting.

 

De penningmeester geeft een toelichting over de erin genoemde getallen.

 

De algemene teneur van de financiën laat zien dat wij ook dit jaar weer hebben moeten interen op ons vermogen. Om de continuïteit van onze vereniging voor de lange termijn te waarborgen is het nodig om meer inkomsten te hebben. Deze inkomsten moeten bijvoorbeeld uit contributies van nieuw te werven leden komen.

 

Het vermogen van de vereniging is nu nog voldoende maar dat komt omdat wij nog een buffer hebben die opgebouwd is in de tijd dat we nog veel leden hadden.

 

We zouden ook kunnen besparen op kosten, hierover doet het bestuur in agendapunt 6 een voorstel.

 

De penningmeester geeft aan dat ook de bankkosten voor de zakelijke rekening die de vereniging bij de ING bank heeft sterk zijn gestegen. Een van de argumenten van de bank hiervoor is dat zij een onderzoek naar integriteit bij onze vereniging moeten doen.

 

Wij vinden dat dit voor zo’n kleine vereniging als de onze eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Ellie heeft een vraag  over deze hoge kosten bij de KNMO neergelegd.

 

De financiële stukken zijn door de kascommissie, die dit jaar uit Ans en Hendrickje bestond, gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering heeft het bestuur daarom unaniem over de financiën in het afgelopen jaar decharge verleend.

 

6. Verzekering muziekinstrumenten.

 

Alle instrumenten van zowel de vereniging als die in particulier bezit zijn worden door de vereniging verzekerd tegen verlies of schade tijdens activiteiten van het orkest. Denk hierbij aan repetities en uitvoeringen. Om op de premie van deze verzekering te kunnen bezuinigen vraagt het bestuur de vergadering of wij het goed vinden om de instrumenten die in particulier bezit zijn uit deze verzekering te halen. De onderliggende motivatie hiervan is dat de instrumenten meestal ook al verzekerd zijn in de inboedelverzekering van die leden. Er ontstaat een discussie over de vraag of de dekking voor het instrument, als het buiten het huis wordt meegenomen, nog wel geldig is.

 

Uiteindelijk wordt, omdat er vastgesteld is dat de besparing in premie eigenlijk maar marginaal is, besloten om de particuliere instrumenten nog in de verenigingsverzekering aan te houden. 

 

7. Verslagen div. commissies.

 

·         Muziekcommissie

 

            Naar aanleiding van een vraag van een van onze nieuwe leden geeft Maya een uitgebreide         uitleg over het verschil tussen muziek die zich in ons archief bevindt en muziek die in  digitale vorm in onze Dropbox opslag staat.

 

            Het opruimen en netjes ordenen van ons muzikaal papieren archief heeft het afgelopen jaar        veel tijd en inspanning gekost. Maya vraagt ons hierom om muziek, die wij uit het archief     hebben, zodra het niet meer gespeeld gaat worden direct terug te geven en niet bij je te    houden.  

 

            Maya heeft ook nieuwe muziek voor ons aangeschaft. Het betreft een Hongaarse Dans no 5       van de componist Brahms. Zij zal dit door Hans op de Dropbox laten zetten.       

 

            Hannie vraagt of het ook mogelijk is dat muziek in digitaal formaat verspreid kan worden.         Dit geeft dan de mogelijkheid om de muziekpartijen naar behoefte individueel of als geheel             op de thuis-computer af te spelen. Je kunt de stukken zodoende beter instuderen. Het bestuur            is niet van plan dit als vereniging in te gaan voeren maar natuurlijk kan elk lid zelf besluiten       om zoiets te doen. Hannie zal haar buurman          die een conservatorium achtergrond heeft  hier-      over nog eens raadplegen.     

 

·         Activiteitencommissie

 

            Een van de activiteiten waarbij ons orkest betrokken is geraakt is het gezamenlijk uitvoeren       van een, speciaal daarvoor te componeren muziekstuk ter gelegenheid van het 750 jarig        jubileum van de stad Amsterdam in 2025. Deze uitvoering zou volgens de huidige plannen       in juli-september 2025 moeten plaatsvinden.

 

            De voorbereiding voor dit gebeuren wordt gedaan door een speciaal hiervoor opgerichte             commissie. Vanuit MGW hebben Hannie en Aukje hier in plaats genomen.

 

            Hannie doet in de vergadering uitgebreid verslag van hetgeen tot nu toe besloten is. Hier-           bij gaat het om het aanvragen van subsidies, het inschakelen van conservatoriumstudenten om de repetities te leiden en het zoeken en vinden van een componist die bereid is dit            speciale stuk te componeren. Inmiddels is er een Engelse componist bereid gevonden en zal       er in maart een eerste (Zoom) contact met hem en de commissie zijn. De voorbereidingen       zijn nu nog in een heel vroeg stadium waardoor er nog veel dingen nog niet duidelijk zijn.

 

            Hannie zal een link van een promotie YouTube filmpje aan de leden laten rondsturen.

 

8. Beleid bestuur.

 

Wilma geeft aan dat het bestuur, na het stoppen van Ellie en Ans, nog maar uit vier personen bestaat en behoefte aan versterking heeft.

 

Ook geeft Wilma aan dat je als gewoon lid je ook nuttig voor de vereniging kunt maken door bijvoorbeeld bepaalde taken die niet per se bestuurstaken zijn op te pakken. Eenvoudig voorbeeld is om na de repetitie te helpen met het afwassen van de koffie- en theekopjes of ook eens thee of koffie te zetten.

 

Wilma spreekt haar waardering uit over de wijze waarop de nieuwe secretaris zich dit jaar in het bestuur heeft ingewerkt en zijn taak op zijn persoonlijke manier vorm heeft gegeven.

 

9. Bestuursverkiezingen.

 

·         algemeen bestuurslid Ellie Lurvink treedt af.

 

·         Reglementair treden af : Wilma Strik(voorzitter) en Hans van Gulden(penningmeester) Beide bestuursleden blijven in hun functie beschikbaar.

 

Wilma bedankt Ans, die eerder dit jaar afscheid van het bestuur heeft genomen, hartelijk voor alle inzet die zij vele jaren lang als bestuurslid voor onze vereniging heeft getoond.

 

Wilma bedankt ook Ellie voor al de jaren dat zij zich in het bestuur heeft ingezet.

 

Beide leden krijgen in de vergadering een bosje bloemen uitgereikt

 

10. W.v.t.t.k.

 

Ledenwerving.

 

Het ledental van MGW is nog steeds te laag waardoor de inkomsten uit contributies niet de jaarlijkse exploitatiekosten van de vereniging dekken. We denken na over hoe we meer leden kunnen aantrekken:

 

·         Hannie heeft een buurvrouw die aan portretfotografie doet. Zij wil haar vragen om portretjes van onze leden (die dat willen) te maken om deze met een kort wervend tekstje op onze website te plaatsen.

 

·         Karen is bereid een wervende tekst te schrijven die we dan in de buurtapp website voor het postcodegebied 1018 (Wittenburg e.o.) en 1019 (Java en KNSM eiland) kunnen publiceren. Vraag is hoe en wat we gaan werven. We hebben meer behoefte aan een drummer en slagwerk en minder aan nog meer klarinettisten. Bij ons orkest zijn momenteel alle muzikanten nog steeds welkom, en kunnen wij ons nu niet veroorloven om selectief te zijn. We besluiten om in de tekst niet bij voorbaat al een korting op de contributie aan te bieden voor mensen met een laag inkomen. Als dit voorkomt kan het bestuur dit als individueel geval beoordelen.

 

Karen zal een ledenwerftekst opstellen die ze ter beoordeling aan het bestuur zal aanbieden.

 

·         Er liggen nog steeds flyers van onze vereniging in de kast. Deze kunnen we alsnog ophangen in de supermarkt, de bibliotheek maar ook in de diverse muziekscholen waar een aantal van onze leden nog steeds komen.

 

Het verbaast Hendrickje dat muziekvereniging Wittenburg helemaal niet meer voorkomt in de agenda van DOCK, terwijl wij toch al jarenlang een vaste bewoner van het speeltuingebouw zijn. Ellie zal hierover informeren bij Sevda Aydin van DOCK.

 

Fondsenwerving:

 

Er worden diverse voorstellen gedaan om de vereniging aan meer fondsen te helpen.

 

·         Hendrickje stelt voor dat we de prijs van consumpties tijdens uitvoeringen flink omhoog kunnen doen en dan toch in lijn blijven met de huidige consumptieprijzen in de Amsterdamse horeca.

 

·         We zouden tegen betaling concerten kunnen geven in bijvoorbeeld instellingen als een bejaardenhuis in de wijk. Bezwaar hierbij is dat dit op zich ook weer kosten met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een dirigent. Karen denkt dat ons muzikale niveau nu ook te laag is om tegen betaling een concert te kunnen geven.

 

·         Hendrickje doet een voorstel dat we, als leden, allemaal minimaal één donateur in onze kennissenkring gaan zoeken en vinden.

 

11. Rondvraag

 

Als je je voor een repetitie moet afmelden doe je dat bij de secretaris, John, bij voorkeur via een WhatsApp berichtje

 

Karen wijst er nogmaals op dat het erg storend is dat muzikanten voor aanvang van de repetitie luid op hun instrumenten aan het spelen zijn. Hoewel sommige muzikanten, van met name de klarinetten, het wel nuttig en nodig vinden om door te spelen te testen of het rietje goed op het mondstuk geplaatst is, wordt afgesproken om voor de repetitie aanvangt zo stil mogelijk te zijn.

 

Maria wilde nog even terugkomen op punt 4 in de vergadering het verslag van de secretaris. Zij deelt nogmaals met de vergadering dat zij dat verslag met plezier heeft gelezen en de schrijfstijl er van erg leuk vond.

 

Willem Schouten stelt zich, op de valreep van de vergadering, beschikbaar om het bestuur van MGW te komen versterken. Door het laten klinken van een applaus stemt de voltallige vergadering hier impliciet mee in.

 

12 Sluiting.

 

Om 22:05 sluit de voorzitter de vergadering die in een constructieve en positieve sfeer, met een bijna volledige opkomst, waarbij ook onze drie splinternieuwe leden Marleen, Ditte en JanWillem hun bijdrage hebben geleverd,  is verlopen.

 

 

 

John Geus

 

secretaris Muziekgezelschap Wittenburg

 

Donderdag 29 februari 2024.