Notulen van de algemene ledenvergadering

 

                       Muziek Gezelschap Wittenburg

 

 

 

Plaats        : Amsterdam, Buurthuis de Witte Boei

 

Datum        : 19 februari 2018

 

Voorzitter   : Wilma Strik

 

Notulist      :  Ellie Lurvink

 

Aanwezig  :  16 leden

 

Afwezig     :  6 leden afgemeld

 

 

 

1.       Opening:

 

De voorzitter opent de vergadering 20:10 uur

 

Zij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder ons erelid Ans Steen

 

Er worden geen extra punten aan de agenda toegevoegd.

 

 

 

 

 

2.       Notulen ALV:

 

·         notulen 20-02-2017: geen opmerkingen

 

·         notulen 08-01-2018: geen opmerkingen

 

Beide notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

 

 

3.       Ingekomen stukken 

 

           Geen ingekomen stukken

 

 

 

4.       Contributie:

 

De verhoging is besproken bij de vergadering van 8 jan. 2018.

 

De contributie wordt € 25,00 per maand, vanaf 1 maart 2018

 

Bij stemming was er 1 lid tegen, de rest was voor.

 

 

 

5.       Verslag  van de secretaris:

 

            Het verslag wordt goedgekeurd, de secretaris wordt bedankt.

 

 

 

6.       Verslag van de penningmeester:

 

·         Machines staat voor de versterker

 

·         De subsidie in 2018 is het zelfde als die in 2017

 

·         De kascommissie, bestaande uit Albert, Monique en Winifred heeft geen gekke zaken in de boeken geconstateerd.

 

      De kasverklaring is getekend en de commissie wordt ontzettend bedankt.

 

      Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

 

Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt bedankt.

 

 

 

7.       Verslagen uit de commissies:

 

Muziekcommissie:

 

De commissie vindt het moeilijk om muziek uit te kiezen. Vanwege onze bezetting wil Thomas alleen nog flexibele stukken. Stukken die voor een grotere bezetting zijn geschreven zijn niet haalbaar voor ons orkest.

 

Ook ondervindt de cie. problemen bij het uitzoeken omdat Thomas zich minder betrokken voelt bij de muziekkeuze in tegenstelling tot eerdere dirigenten.

 

De cie. hoopt dat de toekomstige dirigent zich wel bemoeit met de muziek.

 

Activiteitencommissie:

 

Deze cie. heeft vele ideeën waarvan de eerste, de voorspeelmiddag, op 18 maart al bijna plaats vindt.

 

·         Dorine gaat contact opnemen met Rogeria Burgers van de stichting Muziekkapellen

 

·         Ellie gaat Jos Zandvliet benaderen voor de Patatatoe (cc. Naar Dorine)

 

·         Het Amsterdammuseum

 

·         Hofjesconcerten

 

·         Flessenman

 

·         John gaat een Weesper orkest benaderen om iets gezamenlijks te doen

 

·         Ook kunnen we kijken of we een gezamenlijk concert met een orkest van de Baam kunnen doen

 

 

 

       

 

8.       Beleid van het bestuur:

 

Door de gebeurtenissen in ons repetitiegebouw zitten we in een vervelende situatie en moeten we proberen geen leden te verliezen. Hopelijk zitten we snel weer in het speeltuingebouw.

 

         De leden bedanken het bestuur voor het werk van het afgelopen jaar.

 

   

 

9.       Bestuursverkiezingen:

 

·         Hans van Gulden zegt zijn penningmeesterschap op maar stelt zich nog wel beschikbaar om een nieuwe penningmeester in te werken in het boekhoudprogramma.

 

             Monique wil er over nadenken.

 

·         Wilma, de voorzitter, is herkiesbaar voor 2 jaar en wordt herkozen.

 

·         Ellie, de secretaris, heeft vorig jaar aangekondigd nog voor 1 termijn = 2 jaar het

 

     secretariaat op zich te willen nemen. Dat is dus nog 1 jaar, maar er heeft zich nog

 

     niemand aangemeld om het over te nemen.

 

 

 

     11.   Wvttk:

 

Er is tot nu toe weinig reactie op onze dirigentvacature, er is ook op een ander website een advertentie geplaatst en hopelijk komen daar meer reacties op. Misschien ook nog eens naar de vorige sollicitatiereacties kijken, misschien zit daar nog iets tussen.

 

 

 

       12.   Rondvraag:

 

·         Winifred vertelt de vergadering dat zij MGW gaat verlaten

 

·         MGW heeft nog maar weinig donateurs. Het zou fijn zijn als er wat meer bij zouden

 

  komen.

 

 

 

 

 

 

 

                                       21:30 Voorzitter Wilma sluit de vergadering